Ohjelma

Ihminen-symposiumin ohjelma 5.-6.2.2024  AU100 / Itä-Suomen yliopisto

  

Maanantai 5.2.

 

13.30 Ilmoittautuminen ja Ortodoksisen kirkon tarjoama kahvitus

 

14.30  Mikä on ihminen?

 

 TT, yliopistotutkija, Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja Heta Hurskainen

Symposiumin avaus 

 

 TT, yliopistonlehtori Rope Kojonen:

Mitä merkitystä on teologisella ihmiskuvalla?

    

Paneelikeskustelu, puheenjohtajana rovasti ja USKOT-foorumin puheenjohtaja Heikki Huttunen:

Katsomusten kenttä muuttuu, muuttuuko ihminen?  

 

 

16.15 Työpajat: Miten suhtaudut muihin, ihminen?

  

Työpaja 1: Vammaisuus ja ihmisarvo 

 

FT, yliopistonlehtori Maija Aalto-Heinilä 

KTM, väitöskirjatutkija Niina Gråsten  

YTM, HTM, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija Hanna-Maria Niemi  

 Työpajan taustalla on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke ”Vammaisuus ja ihmisarvo” (SA340602, 2021–2025), jossa tutkitaan ihmisarvoa filosofisena käsitteenä sekä sitä, miten lainsäädäntö vaikeuttaa tai edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon toteutumista elämänkaaren eri vaiheissa.  

 Tässä työpajassa haastamme osallistujat pohtimaan kanssamme ihmisarvoa niin teoreettisesta kuin käytännöllisemmästä näkökulmasta. Työpajan vetäjien lyhyen alustuksen jälkeen keskustelemme yhdessä esimerkiksi seuraavista teemoista: Miten ihmisarvo voidaan perustella, vai tarvitseeko sitä perustella? Edellyttääkö ihmisarvo sen haltijalta joitakin erityisiä ihmisyyteen kuuluvia kykyjä, kuten kykyä itsemääräämiseen tai moraaliseen toimijuuteen? Entä jos joiltakin ihmisiltä puuttuvat nämä kyvyt? Mitä ihmisarvon kunnioittaminen käytännössä tarkoittaa? Millaiset teot ilmentävät sen loukkaamista? Voidaanko määritellä asioita, joita ihmisarvoiseen elämään välttämättä kuuluu?  

 

Työpaja 2: Minä perheessä  

 

TT professori, Kati Tervo-Niemelä 

TM, Väitöskirjatutkija Heidi Toivanen 

Työpajassa Kati Tervo-Niemelä ja Heidi Toivanen tarkastelevat yhdessä perheiden uskonnollisuutta ja perinteensiirtoa sekä niiden muutosta tutkivan kansainvälisen tutkimushankkeen pohjalta uskonnon ja katsomusten siirtymistä suomalaisissa perheissä.  

Perinteinen uskonnollisuus on heikentynyt länsimaissa nopeasti. Tästä huolimatta perheet ovat tutkimusten mukaan edelleen keskeisin uskonnollisen sosialisaation konteksti. Mitä perheissä oikein tapahtuu? Miksi jotkut perheet onnistuvat siirtämään uskontoa tai uskonnottomuutta, ja toiset eivät? 

Työpaja tarkastelee perheen merkitystä yksilön uskonnollisuuden tai katsomuksen muotoutumisessa sekä laajemmin uskonnollisuutta ja arvoja suomalaisissa perheissä. Samalla tarjotaan osallistujille tilaisuus pohtia omia katsomuksia ja arvoja sekä niiden suhdetta perheeseen ja sukuun.  

  

Työpaja 3: Mitä väliä eläimellä?  

 

FT, akatemiatutkija Taija Kaarlenkaski 

FT, dosentti Teuvo Laitila 

YTT, OTT, vanhempi yliopistonlehtori Outi Ratamäki 

Työpajan aluksi kuullaan kolme lyhyttä alustusta työpajan järjestäjiltä heidän omiin tutkimuksiinsa perustuen. Alustukset ulottuvat ihmis-eläinsuhteiden eri muotoihin käsitellen niin tuotantoeläimiä, suurpetoja kuin seuraeläimiäkin. Alustuksia yhdistää pohdiskelu eläimiin ja niihin suhtautumiseen liittyvästä yhteiskunnallisesta muutoksesta. Muutos ilmenee esimerkiksi eläinten kohtelun käytännöissä, kriittisenä julkisena keskusteluna, poliittisena toimintana ja konflikteinakin, ja se haastaa niin päätöksentekijät, kansalaiset kuin tutkijat tarkastelemaan omia ja toisten eläinkäsityksiä. Muutokset ihmisten ja eläinten välisissä suhteissa ulottuvat yhteiskunnassa kaikkiin eläinkysymyksiin ja haastavat eläinkysymysten hallintaa, lainsäädäntöä, politiikkaa, käytänteitä ja eläinkysymyksen omistajuuden piiriä.

Taija Kaarlenkasken alustus käsittelee teollisen eläintuotannon muotoutumista historiallisena ja yhteiskunnallisena prosessina, joka on tuottanut ristiriitaisia käsityksiä tuotantoeläinten elinolosuhteista ja asemasta. Outi Ratamäen alustus käsittelee suomalaista suurpetokonfliktia ja sen hallinnan haasteita.  Teuvo Laitila pohtii, mikä on lemmikkieläin ja miksi puhutaan erikseen lemmikkieläimistä (erotuksena vaikkapa kotieläimistä).  

Alustusten jälkeen kuullaan teologin esittämä kommenttipuheenvuoro. Puheenvuorojen jälkeen keskustelu avataan yleisölle. Yleisöllä on mahdollisuus jättää työpajan aikana kysymyksiä ja kommentteja sähköiselle alustalle.    

 

   

18.00 Missä kuljet ihminen?

  

FM, eduskunnan puhemies emerita Anu Vehviläinen: 

Elämänkulku ja sisäisen menestyksen haave 

 

TT, piispa Mari Parkkinen:  

Päätössanat  

 

  

19.00 Konferenssi-illallinen Ravintola Sulossa (omakustanteinen)  

 Mukana piispat Mari Parkkinen ja Jari Jolkkonen  

Osoite: Länsikatu 15, Joensuun Tiedepuisto (80100 Joensuu)

 

  

Tiistai 6.2.

 

 

9.00 Mitä teet ihminen?

​TT, tutkijatohtori Tiia Liuski

Suomalaiset sotilaspapit ja 2020-luvun muuttuva toimintaympäristö  

  

FT, professori Sami Pihlström:  

Kannattaako perusarvojamme puolustaa?    

  

TT, professori Jaana Hallamaa:  

Tekoäly ja ihmisyyden rajat  

 

 

11.00 Lounas  

  

 

12.15 Miten elät ihminen?

  

TT, yliopistonlehtori Anna Sofia Salonen:  

Ruoka-apu, runsaus ja ihmisen rajat    

  

TT, hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen:  

"Jumala näki, että niin oli hyvä - ja antoi luoduilleen lepopäivän"  

    

TT, yliopistonlehtori, Karjalan teologisen seuran varapuheenjohtaja Lotta Valve
Symposiumin päätössanat 

 

 

 

Padlet-linkki:

https://padlet.com/qsqp64gcps/ihminen-symposiumi-maanantai-5-2-2024-14-30-mik-on-ihminen-2wf3scl7j05yr658