Säännöt

 

Karjalan teologisen seuran säännöt

Säännöt on hyväksytty seuran perustamiskokouksessa Joensuussa 8.5.2003. Sääntöihin on tehty 16.12.2003 Yhdistysrekisterin välipäätöksen Dno 2003/012830Y edellyttämät korjaukset.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karjalan teologinen seura ja sen kotipaikka on Joensuu. Seuran nimestä käytetään epävirallista lyhennettä KTS.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
1. tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
2. tukea jäsenkuntansa teologista asiantuntemusta ja harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
3. tukea ja edistää teologista tutkimusta ja teologian opiskelijoiden teologista harrastuneisuutta
4. rakentaa yhteyksiä eri kirkkokuntien teologien kesken
5. rakentaa yhteyksiä yliopiston, seurakunnan ja koululaitoksen piirissä tai muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien teologien kesken
6. osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla siihen teologisia näkökulmia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1. järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä teologisia symposiumeja
2. järjestää koulutusta sekä tiedottaa omaa toimintaansa koskevista asioista
3. järjestää jäsenilleen tutustumismatkoja ja opintoretkiä
4. toimii yhteistyössä teologista opetusta antavien laitosten ja alueella toimivien seurakuntien kanssa
5. harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
6. jakaa apurahoja ja myöntää stipendejä, pääasiassa ei kuitenkaan jäsenilleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
2. järjestää rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.
3. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö maksamalla yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityiselle henkilölle ja yhteisöille.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta niin, että puolet (½) jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Toisen kerran ovat erovuorossa arpomatta jääneet jäsenet. Tämän jälkeen jäsenten erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Lisäksi hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kahdella opiskelijalla, jotka ovat Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan opiskelijoitten ainejärjestöjen nimeämiä siten, että sekä läntisen teologian että ortodoksisen teologian opiskelijoitten ainejärjestöt nimeävät kumpikin yhden opiskelijan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin sekä varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kannatusjäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla tai lähetetyllä kirjeellä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja kannatusjäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.