Julkaisutoiminta

Karjalan teologisen seuran julkaisutoiminta


Karjalan teologinen seura on tieteellinen seura, joka harjoittaa myös
julkaisutoimintaa. Tätä varten seuralla on vuodesta 2009 lähtien ollut sarja Karjalan
teologisen seuran julkaisuja. Siinä julkaistujen teosten määrä on ennen muuta
taloudellisista syistä ollut vähäinen. Koska KTS ei saa julkaisutoimintaansa
valtionavustusta, jokaisen julkaisupäätöksen yhteydessä on varmistettava
julkaisemisen taloudelliset edellytykset.


Seuran julkaisusarjaan voidaan hyväksyä itsenäisiä teoksia, tutkimusartikkeleita ja
katsauksia. Siitä vastaavat julkaisusihteeri ja julkaisujen toimituskunta, jotka hallitus
vuosittain nimeää järjestäytymisensä yhteydessä.


Seuran julkaisusarja on saanut Julkaisufoorumin luokittelussa arvon 1. Näin siinä
julkaistaville teoksille ja artikkeleille on tunnustettu tietty tieteellinen ja samalla
taloudellinen arvo.


Julkaisusarjan kielet ovat lähinnä suomi, ruotsi ja englanti.


Julkaistavaksi ehdotettavat tekstit toimitetaan KTS:n sihteerille osoitteella
ktssihteeri@gmail.com. Tekstien tulee noudattaa suomalaisen tiedeyhteisön piirissä
vakiintuneita käytäntöjä.


Tieteellisten teosten ja artikkelien osalta KTS noudattaa molemminpuolista,
kaksinkertaista (double-blind) anonyymia vertaisarviointia. Kaksi ulkopuolista
asiantuntijaa antaa lausunnot käsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta. KTS:n
noudattama vertaisarviointikäytäntö vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan
(TSV) kuvaamaa prosessia. Katsaukset ja vastaavat kirjoitukset käsitellään
toimituskunnan sisäisesti ja ne julkaistaan ilman tieteellistä laadunarviointia.


KTS on sitoutunut täyttämään myös vertaisarviointiprosessin säännöllistä
dokumentointia koskevat vaatimukset. Se tallentaa säännöllisesti itselleen (paperilla
tai sähköisessä muodossa) kaikkien vertaisarvioitaviksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten
osalta arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat.


Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään
tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituskunnan tekijöille
lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia eikä
niistä raportoida säännöllisesti TSV:lle. KTS sitoutuu kuitenkin tarvittaessa
toimittamaan yksittäisen kirjan tai artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja
asiakirjat TSV:lle.


Karjalan teologisen seuran julkaisuja -sarja käyttää Tieteellisten seurain
valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, kun kysymys on tieteellisistä artikkeleista tai
teoksista, jotka ovat käyneet läpi vertaisarvioinnin. TSV on myöntänyt KTS:lle
vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden lokakuussa 2018. KTS on ottanut tunnuksen käyttöönsä ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.


Tarkempia tietoja vertaisarviointitunnuksen käytöstä: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

 


 

Karjalan teologisen seuran julkaisuja -sarjassa ilmestyneet teokset:


1. Terve sielu terveessä ruumiissa. Juhlakirja professori Paavo Kettusen täyttäessä
60 vuotta 27.11.2009. Toim. Hannu Mustakallio. Joensuu 2009. 374 s.

2. Kirkkohistorian alueilla. Juhlakirja professori Hannu Mustakallion täyttäessä 60
vuotta. Redactores: Ilkka Huhta & Juha Meriläinen. Joensuu 2011. 485 s. (Myös:
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 217).

3. Kaikki me olemme jostain kotoisin. Puheita ja artikkeleita professori Hannu Mustakallion
Joensuun-kaudelta 2003–2019. Toim. Ilkka Huhta & Pekka Metso. Joensuu 2019. 463 s.

Lisätietoja ja tilausohje löytyvät tästä.